Điều khoản dịch vụ

I. GIỚI THIỆU 

 • Chào mừng bạn đến với Ứng dụng di động đăng ký Dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà của Công ty TNHH MEC Health (gọi chung là “Ứng dụng” hay “ Ứng dụng MEC Health”). Vui lòng đọc kỹ các Điều Khoản Dịch Vụ sau đây trước khi tiếp tục truy cập hoặc sử dụng các dịch vụ của Ứng dụng, để bạn biết được các quyền lợi và nghĩa vụ hợp pháp của mình liên quan đến Công ty TNHH MEC Health (sau đây gọi tắt là “MEC Health”); Công ty TNHH Phòng Xét Nghiệm Âu Châu, Công ty Cổ phần Bệnh viện Y Dược Sài Gòn và các Bên thứ ba (sau đây gọi chung là “Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe”); các Nhà cung cấp khác có liên kết.
 • MEC Health cung cấp dịch vụ kết nối với khách hàng cho các Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe thông qua Ứng dụng MEC Health được định nghĩa dưới đây. Bạn nhận thức đầy đủ và đồng ý rằng MEC Health là một Công ty cung cấp dịch vụ công nghệ IT, không cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Ứng dụng MEC Health cung cấp một môi trường nơi Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe hoạt động, bao gồm nhưng không giới hạn ở: Chẩn đoán, kê đơn, tư vấn, điều trị tại nhà và từ xa có thể kết nối với các bệnh nhân có nhu cầu về dịch vụ. Ngoài ra, Ứng dụng MEC Health cũng được sử dụng như một công cụ hỗ trợ Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe trong việc tổ chức, hiểu và quản lý các thông tin liên quan đến chăm sóc sức khỏe.
 • Lưu ý: MEC Health không phải là bên tiếp nhận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe của Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe và không có liên kết với bất kỳ bệnh nhân nào. Do đó, Ứng dụng này không hướng tới (và không) tạo ra bất cứ mối quan hệ “Nhân viên Y tế - Bệnh nhân” nào giữa MEC Health và Bệnh nhân. Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe mới có quyền quyết định việc gửi hay không gửi bản chào dịch vụ chăm sóc sức khỏe tới Bệnh nhân và ngược lại Bệnh nhân cũng có toàn quyền quyết định chấp nhận hay không chấp nhận dịch vụ chăm sóc sức khỏe của Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe được kết nối thông qua Ứng dụng của MEC Health. Bất kỳ quyết định dịch vụ chăm sóc sức khỏe mà Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe đưa ra đều là quyết định riêng của Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Mỗi dịch vụ chăm sóc sức khỏe mà Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cung cấp cho Bệnh nhân sẽ tạo thành một thỏa thuận riêng giữa Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe Bệnh nhân đó.

Thêm vào đó, Bạn hiểu rõ và đồng ý rằng khi cung cấp Ứng dụng này, MEC Health dựa trên một số nhà cung cấp khác, bao gồm cả những mục đích về việc gửi các thông báo thúc giục, và ở đây MEC Health từ chối bất cứ nghĩa vụ nào liên quan tới các dịch vụ được cung cấp bởi nhà cung cấp khác đó.

 • “Các Dịch Vụ” MEC Health cung cấp hoặc phát hành bao gồm:
  • Ứng dụng này;
  • Các tính năng hoặc tiện ích được cung cấp trên Ứng dụng;
  • Mọi thông tin, các Ứng dụng được liên kết, các tính năng, dữ liệu, văn bản, hình ảnh, hình chụp, đồ họa, nhạc, âm thanh, video, thông báo, tag, nội dung, lập trình, phần mềm, các dịch vụ ứng dụng (bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ dịch vụ ứng dụng di động nào) hoặc các tài liệu khác được cung cấp thông qua Ứng dụng hoặc các dịch vụ liên quan của nó (gọi chung là “Nội dung”). Bất kỳ tính năng mới nào được thêm vào hoặc để tăng cường Các Dịch Vụ đều phải tuân thủ các Điều Khoản Dịch vụ này.
 • BẰNG VIỆC SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ HOẶC/VÀ TIẾP TỤC TRUY CẬP VÀO ỨNG DỤNG, BẠN CHO BIẾT RẰNG BẠN CHẤP NHẬN, KHÔNG RÚT LẠI, CÁC ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ NÀY. NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY, VUI LÒNG KHÔNG SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ CỦA MEC HEALTH HAY TIẾP TỤC TRUY CẬP ỨNG DỤNG.
 • MEC Health có quyền chỉnh sửa các Điều Khoản Dịch Vụ này vào bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo cho người dùng. Việc bạn tiếp tục sử dụng Các Dịch Vụ, Ứng dụng, hoặc Tài khoản của Bạn sẽ được xem là sự chấp nhận, không rút lại đối với các điều khoản chỉnh sửa đó.
 • MEC Health có quyền thay đổi, điều chỉnh, đình chỉ hoặc ngưng bất kỳ phần nào của Ứng dụng này hoặc Các Dịch Vụ vào bất kỳ lúc nào. MEC Health có thể ra mắt Các Dịch Vụ nhất định hoặc tính năng của chúng trong một phiên bản beta, phiên bản này có thể hoạt động không chính xác hoặc theo cùng cách như phiên bản cuối cùng, và MEC Health sẽ không chịu pháp lý trong các trường hợp đó. MEC Health cũng có thể toàn quyền áp dụng giới hạn đối với các tính năng nhất định hoặc hạn chế quyền truy cập của bạn đối với một phần hoặc toàn bộ Ứng dụng hoặc Các Dịch Vụ mà không cần thông báo hoặc  phải chịu trách nhiệm pháp lý.
 • MEC Health có quyền từ chối cho phép bạn truy cập Ứng dụng hoặc Các Dịch Vụ vì bất kỳ lý do gì.

II. ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

 • MEC Health cấp cho bạn quyền sử dụng có giới hạn để truy cập và sử dụng Các Dịch Vụ tuân theo các điều khoản và điều kiện của Điều Khoản Dịch Vụ này vì mục đích sử dụng cá nhân. Việc cấp quyền này không cho phép bạn sử dụng vì bất kỳ mục đích thương mại nào hay sử dụng vì mục đích phái sinh đối với Các Dịch Vụ này (bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ yếu tố riêng lẻ nào hay Nội Dung của nó). Tất cả Nội Dung, thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, tên thương hiệu, logo và tài sản trí tuệ khác được hiển thị trên Ứng dụng là tài sản của MEC Health và của các chủ sở hữu Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe được chỉ rõ trên Ứng dụng, nếu có. Bất kỳ đối tượng nào truy cập vào Ứng dụng đều không có quyền hoặc được cấp phép một cách trực tiếp hoặc gián tiếp sử dụng hoặc sao chép bất kỳ Nội dung, thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, tên thương hiệu, logo hay bất kỳ tài sản trí tuệ nào khác và cũng không có đối tượng nào truy cập và Ứng dụng được yêu cầu bất kỳ quyền, quyền sở hữu hay quyền lợi nào liên quan đến các đối tượng trên. Bằng việc sử dụng hoặc truy cập Các Dịch Vụ, bạn đồng ý tuân thủ các quy định Pháp luật về sở hữu trí tuệ hiện hành đối với vấn đề bảo hộ bản quyền, thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, Các Dịch Vụ, Ứng dụng và Nội Dung của nó. Bạn đồng ý không sao chép, phát tán, tái xuất bản, gửi, trưng bày công khai, trình diễn công khai, điều chỉnh, sửa đổi, cho thuê bán hay tạo phó bản của bất kỳ phần nào của Các Dịch Vụ, Ứng dụng hoặc Nội Dung của nó. Nếu không có sự đồng ý trước bằng văn bản của MEC Health, Bạn cũng không được nhân bản hoặc chỉnh sửa một phần hay toàn bộ nội dung của Ứng dụng này trên máy chủ khác hoặc như một phần của bất kỳ Ứng dụng nào khác. Ngoài ra bạn đồng ý rằng bạn sẽ không sử dụng bất kỳ công cụ robot, spider hay bất kỳ thiết bị tự động hay quy trình thủ công nào khác để theo dõi hay sao chép Nội Dung của MEC Health.
 • Quyền sử dụng Ứng dụng này và Các Dịch Vụ có hiệu lực đến khi bị chấm dứt. Quyền sử dụng này sẽ chấm dứt như quy định trong các Điều Khoản Dịch Vụ này hoặc nếu bạn không tuân thủ bất kỳ điều khoản nào của các Điều Khoản Dịch Vụ này. Trong trường hợp đó, MEC Health sẽ không cần thông báo để áp dụng sự chấm dứt đó.
 • MEC Health hoan nghênh bạn liên kết đến Ứng dụng này từ Ứng dụng của bạn, chỉ khi Ứng dụng của bạn không ngụ ý rằng MEC Health ủng hộ hay liên kết với Ứng dụng của bạn. Bạn chấp nhận rằng MEC Health, vào bất kỳ lúc nào đều có thể dừng việc cung cấp bất kỳ phần nào của Các Dịch Vụ mà không cần phải thông báo.
 • Bạn đồng ý với MEC Health là:
  • Không sử dụng Các Dịch Vụ để gây hại cho người dùng khác dưới bất kỳ hình thức nào;
  • Không sử dụng Các Dịch Vụ để mạo danh bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào hoặc giả mạo khác liên quan đến việc bạn liên kết với một cá nhân hay tổ chức;
  • Không giả mạo các đầu đề hoặc thao túng khác đối với các yếu tố danh định nhằm che giấu hoặc làm sai lệch nguồn gốc của bất kỳ Nội Dung nào được gửi qua Các Dịch Vụ;
  • Không thực hiện, cho phép hoặc ủy quyền sửa đổi, tạo ra các bản phái sinh, hoặc biên dịch Các Dịch Vụ mà không được sự cho phép của MEC Health;
  • Không sử dụng Các Dịch Vụ vì bất kỳ mục đích thương mại nào hay vì lợi ích của bất kỳ bên nào khác hoặc theo bất kỳ hình thức nào không được phép theo các quyền đã được cấp;
  • Không sử dụng Các Dịch Vụ vì mục đích gian lận;
  • Không tìm cách biên dịch, giải mã, thay đổi cấu trúc kỹ thuật, tháo rời hoặc tấn công Các Dịch Vụ hoặc bất kỳ phần nào của nó), hoặc thủ tiêu hay vượt qua bất kỳ công nghệ mã hóa hay biện pháp bảo mật nào mà MEC Health thực hiện liên quan đến Các Dịch Vụ và/hoặc dữ liệu được gửi, xử lý hoặc lưu trữ bởi Phần mềm;
  • Không thu thập bất kỳ thông tin nào về các chủ Tài Khoản khác, bao gồm nhưng không giới hạn các dữ liệu cá nhân;
  • Không tải lên, đăng, gửi email, gửi hoặc cung cấp dưới hình thức khác bất kỳ Nội Dung nào xâm phạm đến bất kỳ bằng sáng chế, thương hiệu, bí mật thương mại, bản quyền hay độc quyền khác của bất kỳ bên nào;
  • Không tải lên, đăng, gửi email, gửi hoặc cung cấp dưới hình thức khác bất kỳ tài liệu quảng cáo, quảng bá không được phép, “thư rác”, “thư hàng loạt”, “thư dây chuyền”, “quảng cáo đa cấp” hoặc bất kỳ hình thức câu kéo khác;
  • Không tải lên, đăng, gửi email, gửi hoặc cung cấp dưới hình thức khác bất kỳ tài liệu nào chứa virus, mã độc hại (trojan) hoặc bất kỳ mã máy tính, trình tự, tập tin hay chương trình nào được thiết kế để trực tiếp hoặc gián tiếp cản trở, thao túng, làm gián đoạn, phá hủy hoặc hạn chế chức năng hay tính toàn vẹn của bất kỳ phần mềm hay phần cứng máy tính nào hay dữ liệu hoặc thiết bị viễn thông nào;
  • Không làm rối loạn đến mạch đối thoại bình thường, làm cho màn hình “cuộn” nhanh hơn mức người dùng Các Dịch vụ có thể sử dụng nhập dữ liệu hay các hành động khác ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng tham gia trao đổi trong thời gian thực của người dùng khác;
  • Không làm gián đoạn, thao túng hoặc làm rối loạn Các Dịch Vụ hoặc các máy chủ hay mạng được kết nối với Các Dịch Vụ hoặc việc sử dụng Các Dịch Vụ của bất kỳ người dùng nào khác, hoặc không tuân thủ bất kỳ yêu cầu, thủ tục, chính sách hay quy định nào của các mạng được kết nối với Ứng dụng;
  • Không có bất kỳ hành động nào hay liên quan đến bất kỳ hành vi nào có thể trực tiếp hay gián tiếp làm thiệt hại, vô hiệu, gây áp lực quá mức, hoặc làm suy giảm Các Dịch Vụ hoặc các mạng được kết nối với Các Dịch Vụ;
  • Không sử dụng Các Dịch Vụ để xâm phạm quyền riêng tư của người khác, để “lén theo dõi”, quấy rối người khác và/hoặc sử dụng Các Dịch Vụ để thu thập hoặc lưu giữ lại dữ liệu cá nhân về người dùng khác liên quan đến hành vi và các hoạt động bị cấm bên trên.
 • Bạn hiểu rằng mọi Nội Dung, cho dù được đăng công khai hay gửi riêng tư, là do người gửi Nội Dung đó hoàn toàn chịu trách nhiệm. Điều này có nghĩa là bạn chứ không phải MEC Health hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với mọi Nội Dung bạn tải lên, đăng, gửi email, gửi hoặc cung cấp theo hình thức khác không qua Ứng dụng.
 • Bạn xác nhận rằng MEC Health và những người được chỉ định sẽ có toàn quyền (nhưng không phải là nghĩa vụ) sàng lọc trước, từ chối, xóa hay gỡ bỏ bất kỳ Nội Dung nào được đăng lên Ứng dụng. Không giới hạn các quy định trên, MEC Health và những người được chỉ định sẽ có quyền gỡ bỏ bất kỳ Nội Dung nào vi phạm các Điều Khoản Dịch Vụ này, nếu MEC Health nhận được khiếu nại từ một người dùng khác, nếu MEC Health nhận được thông báo về sự xâm phạm tài sản trí tuệ hoặc yêu cầu có giá trị pháp lý khác đề nghị gỡ bỏ, hoặc nếu Nội Dung đó là đáng lên án theo cách khác. MEC Health cũng có thể chặn đường gửi một nội dung liên lạc (bao gồm nhưng không giới hạn cập nhật thông tin, hoặc gửi câu hỏi thắc mắc) đến hoặc từ Các Dịch Vụ như một phần trong nỗ lực của MEC Health để bảo vệ Các Dịch Vụ hoặc người dùng của MEC Health, hoặc để thực thi các điều khoản trong các Điều Khoản và Điều Kiện này.
 • Bạn xác nhận và đồng ý rằng nếu Luật quy định hoặc tuân theo lệnh của tòa hoặc theo yêu cầu của bất kỳ cơ quan Chính phủ hay cơ quan quản lý nào có thẩm quyền đối với MEC Health hoặc vì thiện chí cho rằng sự bảo lưu truy cập hay tiết lộ là cần thiết một cách hợp lý MEC Health có thể truy cập, bảo lưu và tiết lộ thông tin tài khoản của bạn và Nội dung của bạn để:
  • Tuân thủ quy trình pháp lý;
  • Thực thi các Điều Khoản Dịch Vụ này;
  • Phản hồi một đơn khiếu nại cho rằng Nội Dung vi phạm bản quyền của các bên thứ ba;
  • Phản hồi yêu cầu của bạn đối với dịch vụ chăm sóc khách hàng;
  • Bảo vệ quyền lợi, tài sản hoặc sự an toàn cá nhân của MEC Health, người dùng của MEC Health và/hoặc công chúng.

III. TÀI KHOẢN VÀ BẢO MẬT

 • Khi bạn sử dụng Các Dịch Vụ của MEC Health, yêu cầu bạn phải đăng nhập bằng cách chọn số điện thoại định danh người dùng duy nhất (“ID Người Dùng”) và nhập code xác nhận, và bằng cách cung cấp một số thông tin cá nhân nhất định (họ tên, giới tính, năm sinh, địa chỉ, email, số điện thoại) cũng như một số thông tin không xác định khác, chẳng hạn như thông tin liên quan đến sức khỏe (cân nặng, chiều cao, huyết áp, nhóm máu, tiền sử bệnh, dị ứng, đơn thuốc đang dùng); bạn có thể sử dụng Tài khoản của mình để tiếp cận/truy cập các tính năng, Ứng dụng hoặc Dịch vụ mà MEC Health đã cho phép truy cập hoặc MEC Health đã có liên kết hay hợp tác. MEC Health không xem xét, hay nhận trách nhiệm đối với bất kỳ nội dung, chức năng, bảo mật, dịch vụ, chính sách bảo mật nào của bên thứ ba, hay các hoạt động khác của các sản phẩm, Ứng dụng hoặc dịch vụ đó. Trong trường hợp đó, điều khoản dịch vụ dành cho những sản phẩm, website, dịch vụ đó, gồm cả chính sách bảo mật tương ứng, vẫn được áp dụng khi bạn sử dụng sản phẩm, website, dịch vụ đó ngay cả khi những điều khoản bảo mật khác với Điều khoản dịch vụ/Chính sách bảo mật của MEC Health.
 • Bạn đồng ý với MEC Health là:
  • Bảo mật thông tin Tài Khoản của bạn và chỉ sử dụng ID Người Dùng của bạn khi đăng nhập;
  • Đảm bảo rằng bạn đăng xuất ra khỏi tài khoản của mình vào cuối mỗi phiên truy cập trên Ứng dụng;
  • Thông báo ngay cho MEC Health bất kỳ trường hợp nào sử dụng trái phép ID Người Dùng và/hoặc thông tin của bạn;
  • Đảm bảo rằng thông tin Tài Khoản của bạn chính xác và cập nhật. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiện đối với mọi hoạt động diễn ra dưới tên ID Người Dùng và Tài Khoản của bạn ngay cả khi các hoạt động hay việc sử dụng đó không phải do bạn thực hiện. MEC Health sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào phát sinh từ việc Tài Khoản của bạn bị sử dụng trái phép hoặc việc bạn không tuân thủ điều khoản này.
 • Bạn đồng ý rằng MEC Health có thể, vì bất kỳ lý do gì, tự quyền quyết định và không cần thông báo hay chịu trách nhiệm pháp lý đối với bạn hay bất kỳ bên thứ ba nào, ngay lập tức chấm dứt Tài Khoản và ID Người Dùng của bạn, và xóa hay gỡ bỏ bất kỳ Nội Dung nào liên kết với Tài Khoản và ID Người Dùng của bạn ra khỏi Ứng dụng. Căn cứ chấm dứt Tài Khoản có thể bao gồm nhưng không giới hạn các điều sau:
  • Vi phạm Nội Dung hoặc tinh thần của các Điều Khoản Dịch Vụ này;
  • Có hành vi gian lận, quấy rối, lăng mạ, đe dọa hoặc xúc phạm hoặc có hành vi gây hại cho người dùng khác, các bên thứ ba, hoặc lợi ích của MEC Health;
  • Hành vi sử dụng Tài Khoản cho mục đích phi pháp, gian lận, quấy rối, lăng mạ, đe dọa hay xúc phạm có thể bị báo cho cơ quan thực thi pháp luật mà khong cần thông báo cho bạn.
 • Người dùng nào lưu giữ dữ liệu cá nhân của một người dùng khác (“Bên Nhận Thông Tin”) phải:
  • Tuân thủ mọi điều Luật bảo vệ dữ liệu cá nhân hiện hành;
  • Phải được Bên Tiết Lộ Thông Tin cho phép truy cập và lưu giữ bằng văn bản hoặc lời nói hoặc bất kỳ mọi phương thức nào;
  • Chỉ sử dụng thông tin của Bên Tiết Lộ Thông Tin để đăng ký sử dụng Các Dịch Vụ cho Bên Tiết Lộ Thông Tin trên Ứng dụng.

IV. CÁC KHOẢN PHÍ VÀ THANH TOÁN

 • Nếu có một khoản phí liên quan đến giao dịch đăng ký sử dụng toàn bộ hoặc một phần Các Dịch Vụ, bạn đồng ý thanh toán khoản phí đó để nhận quyền sử dụng và/hoặc nhận quyền lợi của Các Dịch Vụ đó. Giá dành cho việc đăng ký sử dụng Các Dịch Vụ không bao gồm các khoản thuế hiện hành và phí đổi tiền, trừ trường hợp quy định khác. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm đóng các khoản thuế hay phí khác đó. MEC Health có thể đình chỉ hoặc hủy việc đăng ký sử dụng của bạn vào Các Dịch Vụ nếu MEC Health không nhận được thanh toán đầy đủ từ bạn tỏng thời hạn thanh toán quy định.Việc đình chỉ hoặc hủy Các Dịch Vụ vì không thanh toán có thể dẫn đến mất quyền truy cập và sử dụng Các Dịch Vụ và Nội Dung của nó.
 • Để thanh toán phí áp dụng cho Các Dịch Vụ, bạn sẽ được yêu cầu chọn một phương thức thanh toán phù hợp trước khi bạn hoàn thành giao dịch đăng ký sử dụng các dịch vụ tại thời điểm bạn đăng ký Dịch Vụ đó. Bạn có thể truy cập và thay đổi thông tin tài khoản thanh toán và phương thức thanh toán của mình vào bất kỳ lúc nào. Bạn đồng ý cho phép MEC Health thu thêm các khoản phí tương ứng với phương thức thanh toán của bạn, được cung cấp bởi ngân hàng phát hành của bạn hoặc mạng lưới thanh toán áp dụng.
 • Bằng việc cung cấp một phương thức thanh toán cho MEC Health, bạn đồng ý là:
  • Đảm bảo bạn được phép sử dụng phương thức thanh toán mà bạn đã cung cấp và bất kỳ thông tin thanh toán nào bạn cung cấp đều là đúng sự thật và chính xác;
  • Cho phép MEC Health tính phí cho bạn đối với Các Dịch Vụ, dùng phương thức thanh toán mà bạn lựa chọn;
  • Cho phép MEC Health tính phí cho bạn đối với Các dịch Vụ, dùng phương thức thanh toán mà bạn lựa chọn;
  • Cho phép MEC Health tính phí cho bạn đối với bất kỳ tính năng trả phí nào của Các Dịch Vụ mà bạn lựa chọn đăng ký hoặc sử dụng trong thời gian các Điều Khoản Dịch Vụ này có hiệu lực.
 • Tùy vào bản chất của giao dịch, MEC Health có thể gửi hóa đơn cho bạn tại thời điểm đăng ký sử dụng dịch vụ hoặc sau khi đăng ký sử dụng dịch vụ hoàn tất.
 • MEC Health có thể thay đổi giá của bất kỳ Dịch Vụ và/hoặc loại phí nào vào bất kỳ lúc nào, và MEC Health khong có trách nhiệm thông báo đến bạn bằng bất kỳ phương thức nào, ngoài việc đăng tải trên Ứng dụng. Nếu giá của Các Dịch Vụ, hoặc phí đang hiển thị trên Ứng dụng điều đó có nghĩa là mức giá đó đang có giá trị áp dụng đối với Dịch Vụ hoặc loại phí đó.
 • Một khi đã đăng ký hoàn tất, MEC Health sẽ gửi cho bạn những loại phiếu xác nhận dịch vụ (“Phiếu xác nhận”) qua email hoặc Ứng dụng. Dịch vụ của bạn sẽ có giá trị sử dụng được nêu rõ trong các phiếu xác nhận mà MEC Health gửi đến bạn. Khi Tài Khoản của bạn bị chấm dứt vì bất kỳ lý do gì hoặc nếu MEC Health không còn có thể phục vụ Tài khoản của bạn một các hợp pháp, MEC Health có quyền xóa hoặc vô hiệu hóa Tài Khoản của bạn và tất cả các Phiếu xác nhận trong Tài Khoản của bạn sẽ bị mát mà không có giá trị sử dụng.
 • Trừ khi có quy định khác theo Luật hiện hành hoặc các điều khoản thành văn của một Dịch Vụ, mọi giao dịch đăng ký hoàn tất là cuối cùng và không hoàn lại. Bạn có thể hủy bất kỳ Dịch vụ nào vào bất kỳ thời gian nào, nhưng mọi khoản thanh toán có thể sẽ không hoàn lại.

V. LIÊN KẾT ĐẾN CÁC TRANG CỦA BÊN THỨ BA

 • Các đường dẫn được cung cấp trên Ứng dụng này sẽ đưa người dùng rời khỏi Ứng dụng này. Các trang mà MEC Health liên kết không thuộc quyền kiểm soát của MEC Health dưới bất kỳ hình thức nào nên do đó bạn cần phải cẩn thận và tự chịu rủi ro khi truy cập các trang đó. MEC Health sẽ không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với nội dung của bất kỳ Ứng dụng nào bên thứ ba hoặc bất kỳ liên kết nào có trong một trang được liên kết bao gồm bất kỳ thay đổi hay cập nhật nào đối với các trang đó. MEC Health cung cấp các liên kết này ở đây chỉ nhằm mục đích thuận tiện cho bạn, mà không có bất kỳ ngụ ý hay bày tỏ nào về sự ủng hộ hay tài trợ của MEC Health đối với nội dung của Ứng dụng được liên kết.
 • Bất kỳ lệnh hay mã nào của bên thứ ba được liên kết đến hoặc được tham chiếu từ Các Dịch Vụ, đều được cấp phép cho bạn bởi các bên thứ ba sở hữu mã script hoặc mã đó, không phải bởi MEC Health.

VI. TRÁCH NHIỆM

 • MEC Health không đảm bảo rằng Các Dịch Vụ, Ứng dụng hoặc các chức năng trong Ứng dụng sẽ luôn khả dụng, có thể truy cập không bị gián đoạn, kịp thời, an toàn, chính xác, hoàn chỉnh hay không có lỗi, rằng các khiếm khuyết, nếu có, sẽ được khắc phục, hay rằng Ứng dụng này và/hoặc máy chủ cung cấp Ứng dụng này là không có virus, khóa phần mềm, trap door, hoặc bất kỳ mã, chỉ thị, chương trình hay thành phần có hại nào khác.
 • Bạn xác nhận rằng bạn hoàn toàn chịu rủi ro phát sinh từ việc sử dụng hoặc vận hành Ứng dụng và/hoặc Các Dịch Vụ theo mức độ tối đa được Luật pháp cho phép.

VII. ĐẢM BẢO VÀ CAM ĐOAN CỦA BẠN

 • Bạn đảm bảo và cam đoan là:
  • Bạn có năng lực pháp lý (trong trường hợp là trẻ vị thành niên, có sự đồng ý hợp lệ của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp), có quyền và khả năng ký kết các Điều Khoản Dịch Vụ này và tuân thủ các điều khoản đó;
  • Bạn sẽ chỉ sử dụng Các Dịch Vụ cho các mục đích hợp pháp và tuân thủ theo các Điều Khoản Dịch Vụ này và mọi điều Luật, quy định, quy tắc, chỉ thị, hướng dẫn Chính sách, và quy định hiện hành;
  • Bạn sẽ chỉ sử dụng Các Dịch Vụ cho mục đích sử dụng cá nhân từ nhu cầu thực sự của bản thân, hoặc được sự cho phép và ủy quyền của người nào đó để thao tác đăng ký sử dụng dịch vụ giúp cho người đó.

VIII. TÍNH HIỆU LỰC TỪNG PHẦN

 •  Nếu bất kỳ quy định nào của các Điều Khoản Dich Vụ này bị xem là trái Luật, vô hiệu hoặc không thể thực thi vì bất kỳ lý do gì theo Luật pháp của bất kỳ khu vực nào, thì quy định đó sẽ được xem là tách biệt với các điều khoản và điều kiện này và sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp lệ và khả năng thực thi của bất kỳ quy định nào còn lại trong khu vực đó hoặc tính hợp lệ hay khả năng thực thi của quy định đang bàn tới theo Luật pháp của bất kỳ khu vực nào khác.
 • Các Điều Khoản Dịch Vụ này sẽ được điều chỉnh bởi và giải thích theo Luật pháp Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

IX. CÁC QUY ĐỊNH CHUNG

 • MEC Health bảo lưu tất cả các quyền không được cấp rõ trong đây.
 • MEC Health có thể điều chỉnh các Điều Khoản Dịch Vụ này vào bất kỳ lúc nào bằng các đăng các Điều Khoản Dịch Vụ đã được chỉnh sửa lên Ứng dụng này. Việc bạn tiếp tục sử dụng Ứng dụng này sau khi những thay đổi đó đã được đăng sẽ đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận các Điều Khoản Dịch Vụ đã được chỉnh sửa đó.
 • Bạn không được chuyển nhượng, cấp phép con hay chuyển giao bất kỳ quyền nào đã cấp cho bạn theo đây hoặc lập hợp đồng phụ bất kỳ nghĩa vụ nào của bạn.
 • Không nội dung nào trong các Điều Khoản Dịch Vụ đồng nghĩa với việc hợp tác liên doanh hay quan hệ ủy thác – đại lý giữa bạn và MEC Health, cũng không cho phép bạn chịu bất kỳ chi phí hay trách nhiệm Pháp lý nào thay mặt MEC Health.

TÔI ĐÃ ĐỌC THỎA THUẬN NÀY VÀ ĐỒNG Ý VỚI TẤT CẢ CÁC QUY ĐỊNH CÓ TRONG NỘI DUNG BÊN TRÊN VÀ BẤT KỲ BẢN CHỈNH SỬA NÀO CỦA NỘI DUNG BÊN TRÊN SAU NÀY. BẰNG VIỆC TIẾP TỤC TRUY CẬP VÀ SỬ DỤNG ỨNG DỤNG, TÔI HIỂU RẰNG TÔI ĐANG TẠO RA MỘT CHỮ KÝ ĐIỆN TỬ MÀ NÓ CÓ GIÁ TRỊ VÀ HIỆU LỰC TƯƠNG TỰ NHƯ CHỮ KÝ TÔI KÝ BẰNG TAY.

 

© Copyright 2020 MEC Health . All rights reserved.